• Search 
  • Business Name:
  • By Telephone:
  • Location:

Prayagraj Mela Authority

Triveni Bhawan, Veni Bandh
Daraganj Prayag, Prayagraj
Uttar Pradesh
Telephone: +91 - 532 - 2504011
Facsimile/Fax
: +91 - 532 - 2500775